1984 Jubileum mládeže Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech! (Mt 21,9) Poselství (pdf)
1985 Mezinárodní 
rok mládeže 
 Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá
po důvodech vaší naděje. (1 Petr 3,15)
 Poselství (pdf)
1986  1. SDM Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. (Mt 21,9)  
1987 2. SDM My kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jako má Bůh k nám. (1 Jan 4,16) Poselství (pdf)
1988  3. SDM Udělejte všechno, co vám řekne. (Jan 2,15) Poselství (pdf)
1989 4. SDM Já jsem cesta, pravda i život. (Jan 14,6) Poselství (pdf)
1990  5. SDM Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. (Jan 15,5) Poselství (pdf)
1991 6. SDM Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, 
nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: 
Abba, Otče! (Řím 8,15)
 Poselství (pdf)
1992  7. SDM Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium. (Mk 16,15) Poselství (pdf)
1993 8. SDM Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jan 10,10) Poselství (pdf)
1994 1995 9. a 10. SDM Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. (Jan 20,21)  Poselství (pdf)
1996  11. SDM Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. (Jan 6,67-68) Poselství (pdf)
1997 12. SDM Mistře, kde bydlíš? Pojďte a uvidíte! (Jan 1,38-39) Poselství (pdf)
1998  13. SDM Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. (Jan 14,26) Poselství (pdf)
1999 14. SDM Otec vás miluje. (Jan 16,27) Poselství (pdf)
2000 15. SDM A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1,14) Poselství (pdf)
2001  16. SDM Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž 
a následuje mě.“ (Lk 9,23)
 Poselství (pdf)
2002  17. SDM Vy jste sůl země, vy jste světlo světa. (Mt 5,13-14) Poselství (pdf)
2003 18. SDM To je tvá matka. (Jan 19,27) Poselství (pdf)
2004  19. SDM Chceme vidět Krista. (srov. Jan 12,21) Poselství (pdf)
2005 20. SDM Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Poselství (pdf)
2006  21. SDM Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce. (Žl. 105) Poselství (pdf)
2007  22. SDM Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem. (Jan 13,34) Poselství (pdf)
2008  23. SDM Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky. (Sk 1,8) Poselství (pdf)
2009  24. SDM Máme naději v živém Bohu (1 Tim 4,10) Poselství (pdf)
2010 25. SDM Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život? (Mk 10,17) Poselství (pdf)
2011  26. SDM V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. (srov. Kol 2,7) Poselství (pdf)
2012  27. SDM Radujte se stále v Pánu! (Flp 4, 4) Poselství (pdf)
2013  28. SDM Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28,19) Poselství (pdf)
2014  29. SDM Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. (Mt 5,3) Poselství (pdf)
2015 30. SDM Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. (Mt 5,8) Poselství (pdf)
2016  31. SDM Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství (srov. Mt 5,7) Poselství (pdf)
2017  32. SDM Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (srov. Lk 1,38) Poselství (pdf)
2018 33. SDM Neboj se Maria, neboť jsi, našla milost u Boha. (Lk 1,30) Poselství (pdf)
2019 34. SDM Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova! (Lk 1,38)  
2020 35. SDM Mládenče, pravím ti, vstaň. (srov. Lk 7,14) Poselství (pdf)
2021 36. SDM Vstaň! Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl. (srov. Sk 26.16)  
2022 37. SDM Maria se vydala na cestu a spěchala. (Lk 1,39)